2024-EKPSS Merkezi Yerleştirmesi Kapsamında Bakanlığımıza Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru

26 Şubat 2024

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 2024-EKPSS merkezi yerleştirmesi ile Bakanlığımıza yerleştirilen aday listesi için; tıklayınız.
 
AÇIKLAMALAR
 
A) Yerleştirilen adayların atanabilmeleri için istenilen belgeleri ve beyanlarını, 12.03.2024 günü saat: 18.00’e kadar, Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Caddesi 63/1 06530 Çankaya/ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta ya da kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen adaylar atanma hakkını kaybeder.
 
B) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların, yerleştirme işlemi geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Söz konusu adaylar, Bakanlık tarafından yapılacak olan açıktan atamalara başvuramazlar. Bu kişiler hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
 
C) İstenilen Belgeler:
 
a) Zorunlu Belgeler:
 

 1. Beyan Formu, (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır) tıklayınız
 2. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin “Amaç, Kapsam ve Dayanak” başlıklı Madde 4 (ç) bendi hükmü gereğince; Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu gösteren mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu”,
 3. Bakanlığımıza yerleştirildiğinize ilişkin ÖSYM sonuç belgesinin çıktısı,
 4. E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi,
 5. E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi,
 6. Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı),
 7. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (aday tarafından imzalanmış şekilde), tıklayınız
 8. Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi,
 Not: Halen askerlik görevini ifa eden adayların muhtemel terhis tarihlerini de içerir bir dilekçeyi istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir.
 
 1. 2 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için gömlek ve kravatlı olmalıdır. Tüm adaylar için her fotoğrafın arkasına TC Kimlik Numarası, adı ve soyadı yazılmalıdır.),
 2. 2024-EKPSS/KURA ile Kimyager olarak yerleşen adaylar için, Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu Özel Şartlar’da yer alan “ 7113” sayılı nitelik kodlu, “Son 5 yıl içinde en az YDS D düzeyinde İngilizce yeterliği almış olmak” koşulu gereğince, son beş yıl içinde alınmış YDS / e-YDS’den en az (D) seviyesinde veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belge,
 3.  Mal bildirim beyannamesi için tıklayınız

 
Not: Mal Bildirim Beyannamesi, A4 boyutundaki kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır:
 
 
DÜZENLEYENİN    :
Adı Soyadı                 :
Atanacağı Unvan        :
Beyan Niteliği            : Genel Beyan (İşe giriş)
Düzenleme Tarihi       :
İmzası                         :
 
 
Mal Bildirimine İlişkin Rehber için tıklayınız
 
Not: Bildirilecek herhangi bir mal varlığının bulunmaması halinde, mal bildirimi formunun ad, soyad bilgileri yazılmak suretiyle imzalı bir şekilde düzenlenip gönderilmesi ya da elden teslim edilmesi gerekmektedir.
 
Mal Bildirimlerinin gizliliği nedeniyle, belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adayların, mal bildiriminin bulunduğu kapalı zarfın içerisinde başka herhangi bir belge bulundurmamaları rica olunur.
 
 
b) İsteğe Bağlı Belgeler:
 
1) Ortaokul veya lisede hazırlık sınıfı okuduğunu beyan eden adayların hazırlık sınıfı okuduklarını gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti ya da lise diplomasında 3+1 şeklinde ibare olan adayların diplomasının onaylı sureti (Söz konusu belgenin aslı ile birlikte fotokopisini ibraz etmeleri durumunda “Bakanlık” tarafından onaylanması mümkün olabilecektir.)
2) Lisans eğitiminden sonra Yüksek Lisans ve/veya Doktora eğitimini tamamlamış adayların bu durumlarını gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti.
 
Not: Yukarıda sayılan isteğe bağlı belgelerin, göreve başlanıldıktan sonra teslim edilmesi mümkündür.
 
DİKKAT:
 
1- İstenilen belgelerin duyuruda belirtilen sıra numarasına göre düzenlenip teslim edilmesi önemle rica olunur.
a) Belgelerini elden teslim edecek adaylar, belgelerini şahsen teslim edebilecekleri gibi yakınları vasıtasıyla da teslim edilmesini sağlayabilir. 
b) Belgelerini posta/kargo yoluyla teslim edecek adaylar, belgelerinin Bakanlığımıza teslim edilme durumunu hizmet aldıkları posta/kargo firmalarından sorgulamalıdır.
2- Bakanlığımıza teslim edilen belgelerinde eksiklik bulunduğu anlaşılan adaylara, telefon yoluyla ulaşılacak olup belgelerinde eksiklik bulunmayan adaylara ise herhangi bir dönüş yapılmayacaktır.
3- Bakanlığımıza yerleştirilen adaylar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda Arşiv Araştırması yaptırılacaktır.
4- Adayların adreslerine ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
 
Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)
Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Caddesi 63/1 06530
Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 7917/9465/9826/9868/7500