2828 Sayılı Kanun Kapsamında Ataması Yapılanlardan İstenilen Belgeler

2828 Sayılı Kanun Kapsamında Ataması Yapılanlardan İstenilen Belgeler

2828 Sayılı Kanun Kapsamında Ataması Yapılanlardan İstenilen Belgeler
24/05/1983 tarih ve 18059 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun” ek 1 inci maddesi kapsamında Devlet Personel Başkanlığı’nca yerleştirme işlemleri yapılmış olup, Bakanlığımız taşra teşkilatında açık bulunan Memur ve Hizmetli kadrolarına yerleştirmeleri yapılan adayların atanmalarına esas teşkil etmek üzere; Başvuru için aşağıda istenilen belgelerin en geç 18/01/2019 tarihi mesai bitimine kadar (Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu Yerleşkesi) Personel Dairesi Başkanlığı Sınav ve Eğitim Şubesi Müdürlüğü Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/ANKARA) gönderilmesi veya şahsen teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2828 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımıza atanmaya hak kazananlar için tıklayınız
 
 
İSTENİLEN BELGELER:
 
 • Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
 • En son öğrenim durumunu gösterir diploma aslı, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı suretleri,
 • Varsa ortaöğretimde hazırlık okuduğuna dair belge,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 6 (altı) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebatında),
 • Varsa yüksek lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti,
 • Mal bildirim beyannamesi,
 • Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi,
 • Güvenlik soruşturması formu
 • 2828 ek formu
 • Güvenlik soruşturması formu (Adaylar, formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup, fotoğraflarını yapıştırarak, Şahsın İmzası yazan kısmı imzalanmış ve tarihli halde 2 nüsha asıl olarak düzenleyip göndereceklerdir.)
   NOT: Güvenlik soruşturması formu bilgisayarla doldurulacaktir.